30 let UNIKOM Úvod

Reklamační řád


Jakost paliva je určena katalogy výrobců tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do 24 hodin od převzetí dodávky (nevztahuje se u vlastního odběru ze skladu).
U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do dvou měsíců od data dodání, pokud nedošlo k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Jedná se o případy, kdy dodané palivo obsahuje nepřípustné hodnoty nespalitelných zbytků, nebo má nižší výhřevnost. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění nesprávnosti reklamace podle výsledků laboratorního rozboru, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva, který se zašle k výrobci na rozbor - lhůta na vyřízení je 30 dni.

Reklamaci paliv a služeb prodejce přebírá pověřený pracovník telefonem (607 888 737), osobně nebo e-mailem - caslav@unikom.cz
Reklamaci vyřizuje pověřený pracovník do 14 kalendářních dnů od převzetí reklamace.
Reklamované zboží (palivo) ponechá kupující složené na místě v původním stavu do doby, než prodávající zajistí jeho kontrolu. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, ve kterém se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

Záruka se nevztahuje na
– zboží špatně uskladněno
– zboží špatně použito (nesprávným použitím se rozumí zejména porušení návodu o vhodnosti paliv k topidlu)

Uskladnění zboží
Kupující je povinen uložit palivo na vhodném místě a provádět jeho kontrolu, za případné samovznícení nevhodným skladováním nenese prodávající odpovědnost.

Závěrečná ustanovení
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem číslo 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1.2014.

Přijímání reklamací
Po - Pá 6:00 do 15:00 Sobota 7:00 do 12:00

Osobní údaje
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, beru tímto na vědomí a souhlasím, že mé osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, telefon a emailová adresa budou zpracovány společností UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, 28401 Kutná Hora. Byl jsem informován že tento souhlas je platný po dobu 5 let anebo do jeho odvolání. Odvolání může být učiněno kdykoliv, a to písemným oznámení na tuto adresu: UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, 28401 Kutná Hora nebo na emailovou adresu: osobnidata@unikom.cz

Čáslav dne 1. dubna 2018